آسانسور

طراحی آسانسور

طراحی آسانسور

ورودي آسانسور (دربهای طبقات) بايد همسطح با كف طبقات باشد. ابعاد چاهک آسانسورها بر اساس ظرفیت آسانسور تعیین می شود بنابراین پس از انتخاب آسانسور اندازه های شاقول شده مورد نیاز آسانسورها توسط شرکت فروشنده آسانسور ارائه و بر اساس آن باید چاهکها ساخته شود . فقط در زمانی که چاهک قبلاً ساخته شده است باید شرایطی فراهم شود تا نصاب آسانسور با اندازه گیری دقیق نقشه های اجرائی را بر اساس شرایط موجود طراحی نماید.

 

آسانسور

 

 

داخل چاهک آسانسورها هیچگونه کانال ـ لوله آب ـ لوله فاضلاب ـ کابل برق نباید وجود داشته باشد .
دیوار چاهکها باید کاملاً صاف و از مواد غیر آتش زا و بدون هیچگونه حفره و روزنه ای باشد . دیوار چاهکها نباید گرد و غبار ساز باشد. .
کلیه آرماتورهای زائد موجود بر سطح دیواره چاهکها، باید جمع آوری و پاکسازی گردد.
همزمان با اجرای آرماتوربندی و بتون ریزی دیوارهای چاهک آسانسور پیش بینی و استقرار پلیت های مربوط به نصب دربهای طبقات در چهارگوشه ورودی به چاهکها طبق نقشه اجرائی نصاب آسانسور اجرا گردد .

در چاهکهای دوبله بین دو چاهک جهت جداسازی، باید یک عدد تیرآهن نمره 20 « NP20 » با فاصله 2 متر از هم، در سرتاسر چاهک آسانسور نصب گردد .تیرآهن اول در کف با فاصله 50 سانتی متر و تیرآهن آخر در زیر سقف با فاصله 50 سانتی متر باید نصب گردد

طریقه اجرای تیرآهن 20 « NP20 » در چاهکهائی که نوار « پلیت سرتاسری » موجود است به طریقه شکل فوق انجام می گردد .
در صورت عدم اجرای لغازهای سمت درب طبقات آسانسور ، از تیرآهن 20 « NP20 » جهت ستون وسط استفاده می شود.
در چاهکهائی که لغاز کنار دربهای طبقات اجرا گردیده است، نحوه استقرار تیرآهن 20 « NP20 » با استفاده از پلیت « 300 * 300 * 15 » و زیر سری از نبشی « L10 » می باشد .
کلیه آهن آلات داخل چاه باید به وسیله ضدزنگ پوشیده شود .
در صورتیکه در چاهکهای بتونی آسانسور ، نوار فلزی « پلیت سرتاسری » در دیوارها تعبیه نشده باشد ، برای اجرای آهن کشی جهت نصب براکتهای ریل کابین و ریل وزنه باید با استفاده از رول بلت و نصب پلیت اقدام شود.

مشخصات محل استقرار پلیت ها و اندازه آنها توسط شرکت نصاب آسانسور باید ارائه گردد .
فواصل عمودی این پلیت ها نسبت به هم نباید بیش از 2 متر باشد.
فاصله اولین پلیت ها از کف چاهک باید 50 سانتی متر باشد .
فاصله آخرین پلیت ها تا زیر سقف باید 50 سانتی متر باشد .
اگر دیوارهای چاهک با استفاده از آجر یا بلوک سیمانی اجرا گردیده است اجرای آهن کشی طبق نقشه های اجرائی شرکت نصاب آسانسور باید انجام پذیرد .
در مواقعی که دیوارهای چاهک با استفاده از آجر یا بلوک سیمانی اجرا گردیده باشد، معمولاً در چهار گوشه کف چاهک آسانسور با تعبیه پلیت و نصب چهار ستون از نبشی نمره 100 mm یا 12 mm و یا ناودانی و نصب کلافهای افقی با فواصل دو متر نسبت به یکدیگر اسکلت آهن کشی انجام می شود.
محل نصب براکت های ریل کابین و براکت ریل وزنه در زمان اجرای دیوارکشی باید با ایجاد محفظه و طبق نقشه های اجرائی شرکت نصاب آسانسور تعبیه گردد.
پس از اتمام آهن کشی و قبل از اجرای دیوارچینی کلیه آهن آلات باید به وسیله ضدزنگ پوشیده گردد.
محل استقرار ریل های کابین و ریل های وزنه در داخل چاهک به صورت دقیق مشخص شود و بر اساس تیرآهن های جدا کننده در چاهکهای دوبله و در چاهکهای انفرادی طبق فواصل تعیین شده تیرآهن های 20 پلیت گذاری شود. البته نصب این پلیت ها به دو صورت زیر امکانپذیر است :
الف-قبل از بتون ریزی با آرماتورها نصب گردد
ب- بعد از بتون ریزی با استفاده از رول بلت و سوراخکاری پلیت ها نصب گردد که به دلیل قطع شدن یا آسیب دیدن آرماتورها این شیوه مشکلات فنی خود را به همراه دارد
دیوار و لغاز طرفین دربها به گونه ای طراحی شود که امکان اجرای آنها پس از نصب درب آسانسورها امکانپذیر باشد و لذا لغازها هرگز بصورت بتون آرمه اجرا نگردد .البته چنانچه چاهک در گذشته طراحی و ساخته شده است ، شرکت فروشنده آسانسور باید با توجه به وضعیت موجود نقشه های اجرائی آسانسور را تهیه و اجرا نماید .
در زمان اجرای لغاز طرفین دربهای طبقات بر اساس نوع و جهت باز شدن درب طبقه محل نصب شستی احضار طبقات با در نظر گرفتن نصب لوله خرطومی فلزی « حداقل به قطر 20 mm » جهت کابل کشی شستی احضار تعبیه گردد .تعبیه این حفره به دو صورت می باشد :
• الف ـ آسانسورهای تکی ـ حفره ای به ابعاد 305 * 60 * 45 mm
ب ـ آسانسورهای دوبله ـ حفره ای به ابعاد 305 * 115 * 45 mm
• ج ـ ارتفاع مورد نیاز از آکس حفره تا کف سنگ شده طبقه باید 120 cm باشد.

Tags: , , , , , , , , ,

-->