آسانسور

محل های کاری روی سقف کابین آسانسور

محل های کاری روی سقف کابین آسانسور

در جاهایی که تعمیر و نگهداری یا بازرسی ماشین آلات از روی سقف کابین آسانسور و یا درون کابین (حالت خاص) انجام می شود و هر نوع حرکت غیر منتظره برای افراد خطرناک باشد لازم است:

 

آسانسور

 

 

1) توسط وسیله ای مکانیکی مانند پارک پلیت از همه حرکت های خطرناک کابین آسانسور جلوگیری شود.

2) این وسیله مکانیکی باید مجهز به وسیله ایمنی برق مانند میکروسوئیچ باشد که تنها در موقعیت غیرفعال آن اجازه حرکت به کابین آسانسور را بدهد.

3) در زمان فعال بودن این وسیله باید امکان اجرای سرویس و نگهداری و در صورت نیاز ترک محل به صورت ایمن وجود داشته باشد.

توضیح: شرایط خروج ایمن از محل سرویس و نگهداری یعنی از محل فعال شدن پارک پلیت در تمام مسیر ارتفاع , ایمنی و روشنایی کافی فراهم بوده و در صورت خروج از طریق درب طبقه و یا دریچه اقدام شود.

4) باید امکان عملیات اضطراری برای شرایط خاص و انجام آزمون های دینامیکی از بیرون چاه آسانسور فراهم باشد.

Tags: , , , , ,

-->