گواهی استاندارد آسانسور

مراحل اخذ گواهی استاندارد آسانسور

مراحل اخذ گواهی استاندارد آسانسور

1- اطمینان از اتمام عملیات نصب و راه اندازی آسانسور و به انجام رسیدن کلیه عملیات ساختمانی و برق رسانی وسایر عملیات مربوطه

 

گواهی استاندارد آسانسور

 

2- ارسال کپی از صفحه اول پروانه ساختمانی و کپی کارت ملی متقاضی پشت و رو به شرکت

3- ثبت نام اینترنتی توسط شرکت، اخذ کد رهگیری و مشخص شدن شرکت بازرسی

4- تأئید نهایی بازرس

5- انتظار جهت اعلام تاریخ نوبت بازرسی توسط شرکت بازرسی

6- عقد قرارداد سرویس و نگهداری یکساله مابین کارفرما و پیمانکار

7- پرداخت وجه مربوط به هرینه بازرسی توسط کارفرما و ارائه اصل فیش واریزی به شرکت

8- ارسال نقشه، محاسبات و بقیه مدارک و همچنین فرم مهندس ناظر توسط شرکت به شرکت بازرسی

9- بازرسی آسانسور توسط بازرس مربوطه با حضور نماینده شرکت و رفع ایرادات احتمالی تا آخرین بازرسی

10- آماده شدن گواهی تأئیدیه استاندارد آسانسور توسط شرکت بازرسی و تحویل به کارفرما

۱۱- ارسال کپی برابر اصل شده قرارداد سرویس و نگهداری یکساله و انجام بیمه نامه آسانسور به شرکت بازرسی برای تکمیل پرونده

Tags: , , , , , , , , , , ,

-->