آسانسور

مراحل طراحی، نکات سازه ای و عمرانی در آسانسور

مراحل طراحی، نکات سازه ای و عمرانی در آسانسور

مرحله 1) آماده سازی کف چاله آسانسور :

الف: جهت نصب آسانسور ارتفاع مورد نیاز از کف چاهک تا سطح کف سازی شده اولین توقف آسانسور قبل از بتن ریزی کف چاله حداقل باید 190cm باشد.

 

آسانسور

 

ب: در زمان بتن ریزی کف چاهک با توجه به نقشه سکوهای ضربه گیر زیر کابین و زیر قاب وزنه تعادل 10cm بتن مگر و 30cm آرماتوربندی و بتن ریزی می شود و ارتفاع باقیمانده نباید کمتر از 150cm شود.

ج: جهت اجرای سکوهای ضربه گیر طبق نقشه های اجرای آرماتورهای انتظار (برای سکوهای ضربه گیر) در فونداسیون مذکور پیش بینی می شود.

نکته مهم: در این مرحله پیش بینی چاه ارت ضروری است. البته می توان از چاه ارت اصلی ساختمان جهت اتصال ارت آسانسور نمود و چنانچه این چاه پیش بینی نشده است، در محل مناسب و نزدیک به آسانسور چاه ارت حفر می گردد.

مرحله 2) تهیه نقشه :

چناچه ساختمان در حال احداث می باشد و دسترسی دقیق به ابعاد مورد نیاز چاهک میسر نباشد، نقشه های زیر لازم است:

— پلان تیپ طبقات شامل پارکینگ، زیر زمین، همکف و طبقات در محل نصب آسانسور

— مقطع از چاهک آسانسور با ذکر اندازه های کامل از کف چاله آسانسور تا زیر سقف موتورخانه

— پلان پشت بام ساختمان در محدوده چاهک آسانسور به منظور بررسی تأسیسات و تجهیزات احتمالی موجود در اطراف چاهک به شرکت طرف قرارداد ارائه شود.

مرحله 3) بتون ریزی کف چاهک:

همان طوری که در مرحله 1 اشاره شده پس از تکمیل مدارک مورد نیاز (در مرحله 2) با توجه به شرایط ساختمان و نوع آسانسور طرح اجرایی بتن ریزی کف چاهک به شرح ذیل به کارفرما ارائه خواهد شد:

— بتن مگر 10 سانتیمتر

— بتن آرمه کف و آرماتور بندی 30 سانتیمتر

مرحله 4 ) عملیات آهن کشی( سازه فلزی) چاهک آسانسور:

آهن کشی عبارت است از سازه فلزی در داخل چاه آسانسور جهت استقرار براکت های مورد نیاز ریل های کابین و ریل های وزنه بر اساس نقشه طراحی شده توسط فروشنده آسانسور که بشرح زیر می باشد:

— تهیه نقشه اجرایی آهن کشی کامل چاهک

— تهیه لیست آهم آلات مورد نیاز

— نصب داربست فلزی مناسب جهت اجرای آهن کشی

— انجام آهن کشی با نظارت نماینده فنی شرکت فروشنده یا دستگاه نظارت ساختمان

— اجرای ضد زنگ آهن آلات پس از صدور گواهی انجام کار آهن کشی

مرحله 5 )دیوارکشی اطراف چاهک (در صورتیکه قبل از آهن کشن انجام نشده باشد)

الف: سه طرف چاهک (سمت راست، روبرو، سمت چپ) باید به وسیله دیوارکشی از کف تمام شده اولین توقف تا اتاق موتورخانه بر روی پشت بام اجرا گردد. ممکن است دیوارکشی با یکی از روش های زیر برحسب شرایط ساختمان انجام پذیرد:

— ورق کشی: که به تناسب فضا از ورق های فلزی یا پانل های گچی استفاده می شود

— رابتیس بندی: با استفاده از تورهای فلزی مخصوص و اندود کاری روی آن

— آجر کشی

ب: انجام اندود دیوار از طرف داخل چاهک به وسیله سیمان، یا خاک و گچ

توضیح:

اگر عملیات کلاف بندی آهن کشی در پشت ستونها و در داخل دیوار قرار می گیرد، می بایستی در محل نصب براکت ها بر روی کلافهای افقی فضای خالی مناسب پیش بینی شود تا از تخریب بعدی جلوگیری شود. جهت اجرای مناسب مورد فوق بر اساس نقشه های درب و ریل که توسط فروشنده آسانسور تهیه می شود نیاز است. در این مرحله اجرای روشنایی داخل چاهک طبق دستورالعمل مربوطه باید انجام شود.

مرحله 7) دورچینی درب طبقات:

بعد از اتمام نصب ریل و درب و کنترل نهایی عملیات توسط عوامل فنی و تأیید آن باید موارد ذیل انجام شود:

— اجرای دیوار چینی دور دربها به وسیله آجر یا بلوک یا پوشش های فلزی

— پوشش به هر نحوی که انجام شود نباید از لبه داخلی دربها در سمت چاه تجاوز نماید و حداقل باید با لبه چهارچوب دربها هم سطح باشد.

مرحله 8)  اجرای کابل کشی و نصب تابلو برق سه فاز:

همانطوری که در بند 8 و 9 مرحله 6 آمده است اجرای کابل کشی و نصب تابلو برق سه فاز از اولویت خاصی برخوردار است و لذا به شرح ذیل باید اقدام گردد:

— نصب کابل برق سه فاز از محل نصب كنتور تا موتورخانه آسانسور

— نصب سیم ارت (Earth)

چنانچه فاصله كنتور تا محل نصب تابلو برق سه فاز بیش از اندازه های استاندارد می باشد باید محاسبه شده در سایز كابل تغییرات لحلظ گردد.

در فاصله های استاندارد از كابل  5×16 mm برای آسانسورهای 8 و 13 نفره و از كابل  5×10 mm  جهت آسانسورهای 4 و 6 نفره استفاده می گردد.

تجهیزات لازم كه باید در تابلو برق سه فاز تعبیه گردد:

— سه عدد فیوز 25 آمپر برای آسانسورهای 4 و 6 نفره

— سه عدد فیوز 50 آمپر برای آسانسورهای 8 و 13 نفره و باری

— كلید گردان 63 آمپر

— سه عدد چراغ سیگنال برای سه فاز

— نصب پریز و فیوز مینیاتوری جهت روشنایی موتورخانه، روشنایی داخل چاهك و فن موتورخانه

— تعبیه ترموستات جهت تنظیم دمای موتورخانه و فن

مرحله 9)بتون ریزی سقف چاهك:

بعد از اتمام عملیات نصب درب و ریل و صدور تأییدیه عملیات توسط فروشنده آسانسور، باید طبق مشخصات فنی محل نصب ریلها نسبت به اجرای قالب گذاری آرماتور بندی و بتن ریزی اقدام گردد. زمان لازم جهت استحكام بتون حدود 15 روز می باشد.

ضمناً مقدار نیروی وارده به سقف بتونی چاهك آسانسور (نیروی دینامیكی) بشرح زیر می باشد:

1. آسانسور 4 نفره، حدود 3000 كیلوگرم
2. آسانسور 6 نفره، حدود 3200 كیلوگرم
3. آسانسور 8 نفره، حدود 3850 كیلوگرم
4. آسانسور 15 نفره، حدود 6200 كیلوگرم

نكته مهم:   رعایت موارد ایمنی:

در تمامی دوره نصب آسانسور به جهت وجود پرتگاه در مقابل فضای دربهای آسانسور نصب حفاظ ایمنی مقابل دربها و فضاهایی كه حالت پرتگاه دارند، الزامی است و باید با نصب تابلوهای احتیاط و هشدار از بروز هر گونه حادثه ای جلوگیری نمود.

Tags: , , , , , , , , , , ,

-->