سیم بکسل آسانسور

 تاثیر سر خوردن سیم بکسل آسانسور بر شیارها

 تاثیر سر خوردن سیم بکسل آسانسور بر شیارها

در صورتی که سیم بکسل ها و شیارها بصورت هماهنگ و با یک سرعت حول مسیر اتصال خود حرکت کنند آسانسور نیز حرکت هماهنگ و کنترل شده ای خواهد داشت.

 

سیم بکسل آسانسور

 

بنابراین بدیهی است از کنترل خارج شدگی آسانسور نتیجه‌ی عدم هماهنگی فوق بین سیم بکسل و شیار فلکه و در نهایت سُرخوردگی خواهد بود.

در یک سیستم آسانسور کششی ، زمانی سیم بکسل در داخل شیار فلکه کششی سُر میخورد که نیروی اصطکاک به حد خود برسد .

نسبت این نقطه حد اصطکاک T1/T2 یعنی تقسیم T1 بر T2 ، بیان میشود  که در آن T1 و T2 کشش سیم بکسل ها در دو طرف فلکه کششی میباشد بطوریکه کشش T1 بیشتر از T2 میباشد .

این نسبت دارای یک مقدار بحرانیست و اهمیت بسیاری دارد و عملٲ نباید از آن مقدار تجاوز شود ، چرا که در اینصورت سیم بکسل ها روی فلکه سُر خواهند خورد و کابین آسانسور از کنترل خارج خواهد شد .

با وجود اینکه آسانسورها دارای ترمز ایمنی میباشند اما برای اطمینان بیشتر لازم است سیستم طوری طراحی شود که کشش را تحت شرایط دشوارتر حفظ نموده و سُر نخورد !

محاسبات مقدار نسبت بحرانی بوسیله محاسبات ریاضی انجام میشود . مقدار نسبت بحرانی شامل زاویه پیچش ، ضریب اصطکاک و محاسبه نوع شیاربندی فلکه گیربکس و شرایط دینامیکی میباشد .

 

 

Tags: , , , , , , , , , , ,

-->