آسانسورهای هیدرولیکی

کیفیت حرکت در آسانسورهای هیدرولیکی

کیفیت حرکت در آسانسورهای هیدرولیکی

حرکت نرم و بدون شوک آسانسور هنگام استارت ، افزایش و کاهش سرعت و توقف و هم تراز طبقه شدن بطور دقیق عوامل اصلی حرکت کیفی این نوع آسانسور می باشند که همواره دغدغه طراحان بوده است .

 

آسانسورهای هیدرولیکی

 

هر چقدر سرعت ظرفیت آسانسور افزایش می یابد دست یافتن به موارد فوق مهمتر و پیچیده تر میشود .

برای دست یابی به این اهداف باید تغییرات شتاب نسبت به زمان از حد معینی تجاوز نکرده ، همواره کابین در حداکثر یا حداقل ظرفیت با کمترین خطا دقیقٲ سر طبقه توقف نماید .

برای دست یابی به یک منحنی حرکت نرم و بدون تکان در آسانسور هیدرولیک ، ضروری است که جریان روغن ، تحت کنترل و بتدریج وارد و از سیلندر خارج گردد و این امر به روش های مختلفی امکان پذیر میباشد .

روش های کنترل شوک در آسانسورهای هیدرولیک که سازندگان مختلف در تولیدات خود به کار میبرند بشرح زیر است :

الف ) استفاده از شیرهای مختلف و متعدد الکتریکی و هیدرولیکی که هنگام افزایش سرعت و کاهش آن به ترتیب باز و بسته شده ، موجب میگردند روغن به یکباره به سیلندر وارد نشده ، یا از آن تخلیه نشود و در نهایت شوک کمتری به مسافر وارد گردد.

ب ) بکارگیری از انباره یا اکومولاتور هیدرولیکی هنگام استارت آسانسور  بخشی از روغن را به تانک برگردانده ، طی یک زمان ثابتی تمام روغن به داخل سیلندر هدایت میشود .

در هنگام توقف نیز روغن برگشتی از سیلندر بتدریج قطع میگردد .

ج ) استفاده از درایو در سیستم کنترل آسانسور که دور موتور اصلی و در نتیجه پمپ هیدرولیکی را بتدریج افزایش یا کاهش میدهد و در نهایتٲ جریان روغن به مرور افزایش و یا کاهش یافته ، حرکت آسانسور بطور محسوسی نرم و فاقد شوک و تکان های ناگهانی میگردد .

 

Tags: , , , , , , , , ,

-->